Wet- en regelgeving

Wij streven ernaar om samen met onze klanten integrale afspraken te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in Medicatiedistributie protocollen welke zijn opgesteld aan de hand van de meeste actuele wet- en regelgeving en richtlijnen. Wij volgen hierbij richtlijnen van onder andere:

 • ACtiz: de branche vereniging van zorgorganisaties
 • KNMP: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie
 • Verenso: de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde
 • LHV: de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Overige patiënte federaties.

Voorbeelden van deze richtlijnen zijn:

 • Veilige principes in de medicatieketen.
 • Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen
 • Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen

 

Geneesmiddelencommissies en Managementinformatie

De gemaakte afspraken worden beheerd en geborgd door deze periodiek te evalueren. Dit doen wij door bijvoorbeeld te participeren in de geneesmiddelencommissie. Wij beschikken over verschillende methodes om de gemaakte afspraken periodiek te controleren, bijvoorbeeld aan de hand van quickscans en audits op afdelingen of aan de hand van managementrapportages.

ISO certificering volgens HKZ richtlijnen

Wat is ISO certificering. De ISO certificering maakt aantoonbaar dat een organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. Voor veel organisaties, zoals ook voor ons als apotheek, is een ISO certificaat vereist, onder andere voor bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten. Voor ons als apotheek biedt het ISO certificatie een grote meerwaarde.

Onze werkprocessen zijn ISO gecertificeerd volgens de HKZ richtlijnen.

De wetgever eist in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de wet BIG van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren. De Stichting HKZ, Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, heeft sectorspecifieke normen ontwikkeld om in de praktijk invulling aan te geven. Per branche is er een specifieke HKZ-norm, zo ook voor de Pharmacy.

Onze apotheken worden jaarlijks getoetst op naleving van de kwaliteitsprocessen en de naleving van de HKZ normen door TUV – Nederland, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het toetsen van deze processen.

Het Geneesmiddelen Distributiesysteem – De GDS norm

Op 22 januari 2020 is Apotheek Koert Galgenwaard bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij zijn trots op het feit dat wij deze inspectie glansrijk hebben doorstaan.

Hiermee voldoet Apotheek Koert aan de GDS-norm.

U kunt het inspectierapport terugvinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  

PDCA : Plan-Do-Check-Act

Werken met processen is sturen op resultaten. Bij het aansturen op de processen in onze apotheken maken wij gebruik van de PDCA cirkel. Dit is een verbetermethode waarmee een organisatie stap voor stap haar doelen, werk, prestaties en organisatie kan verbeteren en op een hoger plan brengen.

De afkorting PDCA staat voor de belangrijkste stappen uit de cirkel:

 • Plan: maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken
 • Do: voer het plan uit
 • Check: vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken
 • Act: bij afwijking:

re-act: neem maatregelen of stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken

            pro-act: bepaal een nieuwe strategie of visie indien nodig

Onze samenwerkingsprotocollen en beleidsdocumenten worden door middel van de PDCA cyclus geëvalueerd en - indien nodig – bijgesteld. Hiermee wordt op structurele wijze de doelmatigheid van de kwaliteitsdoelstellingen geëvalueerd.