Ketenzorg en samenwerking

Apotheek Koert hecht belang aan goede samenwerkingsverbanden met Zorgverleners en Zorginstellingen. Door gebruik te maken van deze samenwerking is het mogelijk cliënten die aangewezen zijn op verschillende zorgverleners goed te begeleiden en hen de juiste zorg te bieden.

Tegenwoordig is het belang van een goede (lokale of regionale) samenwerking extra belangrijk. Als gevolg van het feit dat cliënten veel langer thuis blijven wonen, wordt de gevraagde zorg steeds complexer en zijn er meer zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van een cliënt.

Wij hechten belang aan een goede samenwerking met:

  • Huisartsen
  • 2e-lijns specialisten in het ziekenhuis
  • Specialist behandelaren in de instelling
  • Familie en/of naasten van de cliënt
  • Financiële partijen zoals zorgverzekeraars en bewindvoerders

Recente ontwikkelingen binnen de financiering van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) hebben eraan bijgedragen dat financieringsstromen niet meer louter als “AWBZ” geclassificeerd worden, maar gefinancierd worden vanuit de WLZ en Zorgverzekeringswet.

Voorbeelden hiervan zijn “ELV-zorg” (eerstelijnsverblijf) en “gespikkeld wonen” (beschermd wonen).

Een goede samenwerking tussen zorgverleners en de juiste inschatting van de zorgbehoefte van de cliënt enerzijds, en een juiste financiële afwikkeling anderzijds leidt uiteindelijk tot een grotere  cliënt tevredenheid.